هند: ما به صلح واقعی در افغانستان و منطقه نیاز داریم

وزیر امور خارجه هند در نشست قلب آسیا گفته است که ما به صلح واقعی هم در افغانستان هم در اطراف آن نیاز داریم

ادامه مطلب