قرضه‌ای به ارزش بیش از ۱ میلیارد افغانی به ۱۴هزار دهقان داده می‌شود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به ۱۴ هزار و ۳۰۰ دهقان، از طریق صندوق انکشاف زراعت ۱.۱ میلیارد افغانی قرضه می‌دهد. این قرضه‌ها برای دوره‌های سه و پنج‌ ساله داده می‌شود

ادامه مطلب