بانک مرکزی: صندوق جهانی پول برنامه تسهیل کریدت را موفقانه خوانده است

بانک مرکزی خبرداده که صندوق جهانی پول ارزیابی خود را از برنامه جدید تمدید تسهیل کریدت موفقانه خوانده است

ادامه مطلب