حکومت موقت؛ ضرب صفر کردن همه چیز

آن‌ وقت ما از صفر آغاز کردیم، اما امروز ما نظام سیاسی مشروع و قابل شناخت جامعه جهانی داریم. امروز ما اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی تربیه شده و منظم داریم، امروز ما قوای سه گانه‌ فعال داریم، امروز ما سفارتخانه‌های فعال در اکثریت کشورها داریم، امروز ما تمثیل کننده‌ دموکراسی و دارای آزادی بیان و حقوق مساوی شهروندان هستیم

ادامه مطلب