طالب هنوز به روایت فتح کاذب خود باورمند است/ ضعیف‌ترین نقطه حکومت‌داری ولسوالی‌های ماست

رییس‌ جمهور محمد اشرف غنی در مراسم معرفی کابینه به مجلس نمایندگان کشور گفت، با تایید این کابینه از آدرس شما، من یک تیم متعهدی را خواهم داشت تا در تطبیق دیدگاه‌های ملی با من همکار باشد.

ادامه مطلب