جزئیات تحقیقات و اعترافات طراحان حمله بر دانشگاه کابل

دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری جزئیات تحقیقات و اعتراف‌های طراحان حمله تروریستی بر دانشگاه کابل را منتشر کرد.

ادامه مطلب