نعمت روان گوینده پیشین طلوع نیوز ترور شد

نعمت روان آمر مطبوعات وزارت مالیه و گوینده پیشین طلوع در شهر قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد

ادامه مطلب