استفاده گسترده از کودکان برای قاچاق در مرز تورخم

به دنبال حصارکشی مرز افغانستان و پاکستان، از کودکان افغان به گونه فزاینده برای اهداف قاچاق در مرز تورخم استفاده می‌شود.

ادامه مطلب