یک مقام وزارت شهرسازی و اراضی در کابل ترور شد

رییس پلان و پالیسی وزارت شهرسازی و اراضی کشور از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد

ادامه مطلب