ادعای رهایی عامل انتحاری بر میدان هوایی کابل از سوی طا-لبان رد شد

خبرگزاری دید: به دنبال نشر گزارشی مبنی بر رها شدن عامل انتحاری بر میدان هوایی کابل در هنگام عملیات تخلیه از سوی طا-لبان، معاون سخنگوی آنان این ادعاها را رد کرد.

ادامه مطلب