«عبدالرووف» مقامات امنیتی را رهسپار مزار شریف کرد

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، معین ریاست عمومی امنیت ملی و تیم تخنیکی همراه شان به مزارشریف رفتند تا موضوع اختطاف «عبدالرووف» کودکی را که چندی پیش اختطاف شده، بررسی کنند.

ادامه مطلب