۱۹میلیون شهروند افغانستان قادر به تامین نان روزانه شان نیستند

خبرگزاری دید: «فائو» یا سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد به تازگی گفته است که حدود ۱۹ میلیون تن در افغانستان نمی‌توانند غذای روزانه خود را تامین کنند. این سازمان هشدار داده که احتمالاً تا پایان سال این آمار به بیش از ۲۲ میلیون تن افزایش یابد.

ادامه مطلب