کتابی در عالم سیاست و قدرت؛

«موانع پیدایش حکومت کارآمد در افغانستان از ۲۰۰۱ به بعد»

کتاب با حوصله‌مندی و دقت زیاد موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و عوامل تاثیرگذار را بر روند حکومت داری و ساختار سازی در کشور بررسی نموده و روی هر بخش به صورت جامع مانور داده است

ادامه مطلب