خبرنگاران در کابل:

امنیت نداریم و محدودیت‌ها بر کار ما در حال افزایش است

خبرگزاری دید: به دنبال نشر گزارش فدراسیون جهانی خبرنگاران که در آن افغانستان با ۹ خبرنگار کشته شده در صدر کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری قرار گرفته، شماری از خبرنگاران در کابل می‌گویند که امنیت ندارند و با گذشت هر روز محدودیت‌ها بر عرصه کاری آنان افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب