شاه محمود قریشی؛ فرافکنی چهل سال دخالت در افغانستان

با توجه به مسایل مطروحه می توان به دو نتیجه محتوم رسید: نخست این که پاکستان در موضع ضعف قرار گرفته و از همین خاطر فرافکنی می‌کند و دوم این که سیاست تهاجمی حمدالله محب نتیجه خوب داده و باید در آینده سیاست دفاعی کنار گذاشته شود

ادامه مطلب