آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۶- رضا محمدی – شاعر
فضای شعرش به شعر روز فارسی بسیار نزدیک است و از َطزفی سنت ادبی تاجیک را هم با خود دارد، همان فضای متفاوت ماوراءالنهر که پر از نازک خیالی و شگردهای ادبی روسی است. شعر او برای عاشورا هم یک شعر درخشان از رویکردی متفاوت است

ادامه مطلب