فشار فزاینده برای صلح، دولت افغانستان را درهم می‌شکند؟

با توجه به این که فقط چند هفته به مهلت خروج اول ماه می ایالات متحده باقی مانده است، عدم اجماع می‌تواند طالبان را در مذاکرات بر سر این که چه کسی افغانستان پسا-صلح را کنترول ‌کند، در موقعیت بهتری قرار دهد

ادامه مطلب