فهد داوود رییس اداره هوانوردی ملکی تعیین شد

رییس جمهور غنی در حکمی فهد داوود را به عنوان رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی تعیین کرده است

ادامه مطلب