چرا قاتلین میرویس جلیل خبرنگار محاکمه نشدند؟

جلیل یکی از ۲۵ خبرنگار افغانستان است که از سال ۱۹۹۴ بدینسو به قتل رسیده‌اند، اما عاملان و قاتلان آن‌ها هرگز به محاکمه کشانده نشدند.

ادامه مطلب