بزرگترین قاچاق‌بر مواد مخدر جهان از سوی امریکا آزاد می‌شود

این اقدامات پی هم نشان دهنده تمایل دولت ترامپ برای آزاد نمودن بازیگران خطرناک طالبان در افغانستان برای شروع دور بعدی مذاکرات صلح است تا در عوض، خشونت‌ها به اندازه کافی کاهش یابد و خروج نیروهای امریکایی تا مرز بین ۴ تا ۵ هزار نفر توجیه شود.

ادامه مطلب