معنوی: ۲۱ قضیه‌ بچه‌بازی در دادگاه‌ها زیر کار است

وزیر عدلیه در یک نشست خبری می‌گوید که ۲۱ قضیه بچه بازی، ۱۵۸ قضیه قاچاق انسان و ۵۶ قضیه قاچاق مهاجران در دادگاه‌های کشور تحت بررسی و زیر کار است

ادامه مطلب