قرضه‌ای به ارزش بیش از ۱ میلیارد افغانی به ۱۴هزار دهقان داده می‌شود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به ۱۴ هزار و ۳۰۰ دهقان، از طریق صندوق انکشاف زراعت ۱.۱ میلیارد افغانی قرضه می‌دهد. این قرضه‌ها برای دوره‌های سه و پنج‌ ساله داده می‌شود

ادامه مطلب

صندوق بین‌المللی ملی پول ۳۷۰ میلیون دالر به افغانستان قرضه می‌دهد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ۳۷۰ میلیون دالر به افغانستان قرضه می‌دهد. این قرضه به هدف حمایت از بهبود افغانستان از بیماری همه‌گیر کرونا و اصلاحات اقتصادی در کشور، پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب