شورای عالی مصالحه ملی:

حمله به بامیان حمله به قلب افغانستان است

شورای عالی مصالحه ملی رویداد خونین دیروز بامیان را حمله به قلب افغانستان خوانده و می‌گوید تروریستان با چنین حملاتی روی‌شان را بیشتر از پیش «سیاه تاریخ» می‌سازند.

ادامه مطلب