دوحه؛ چه کسی مانع پیشرفت مذاکرات است؟

فشارهایی که اخیراً از سوی اتحادیه اروپا، امریکا، قطر و برخی کشورهای منطقه‌ای در جهت تشکیل شورای عالی مصالحه، بر کابل اعمال شده است نیز به نوعی همسویی با طالبان تلقی می‌شود؛ زیرا هدف آن است که مدیریت امور صلح از انحصار آقای غنی بیرون شده و در اختیار عنصری قرار گیرد که خواب دولت موقت و دست یافتن به رؤیاهای دیرساله سیاسی خود را می‌بیند

ادامه مطلب