انسان مدرن از «اخبار» فرار می‌کند؟!

آیا مشغولیت دائم ما با خبر برای مان فایده‌ای داشته است؟ پاسخ‌هایی که به این سؤال داده می‌شود تفاوت‌های فراوانی با هم دارند، اما همه موافق‌اند که حرفۀ خبر وارد یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود شده است

ادامه مطلب