مسئولیت تأمین امنیت مراکز آموزشی و دانشگاه‌های خصوصی به اداره محافظت عامه سپرده می‌شود

وزارت امور داخله می‌گوید قرار است ریاست تصدی محافظت عامه مسئولیت تأمین امنیت مراکز آموزشی و دانشگاه‌های خصوصی را به عهده بگیرد.

ادامه مطلب