صبح امروز

تورخم دوباره باز شد

گذرگاه مرزی تورخم پس از دو روز، صبح امروز از سوی پاکستان دوباره به روی ترافیک باز شد

ادامه مطلب