مسیحی‌شدن صدها مسلمان در فنلند به دلیل دریافت پناهندگی

صدها مسلمان که بیشتر آنها عراقی هستند، در فنلند به خاطر قبولی درخواست پناهندگی شان به مسیحیت گرویده‌اند

ادامه مطلب