خلیلزاد از پیوستن مشاور جدید به تیمش خبر داد

‏خبرگزاری دید: زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور روند صلح افغانستان گفت که پونیت تالوار به عنوان مشاور به تیم وی پیوسته است

ادامه مطلب