وحید عمر:

افغانستان مثل گذشته مخروبه نیست که طالبان بر آن حاکم شوند

مشاور رییس جمهور غنی در امور روابط عامه و استراتژیک می‌گوید طالبان طرح‌هایی را که در تاریخ محکوم شده، ارائه نکنند. همچنان وی می‌افزاید، صلحی که در نتیجه مذاکرات چند سیاست‌مدار به دست آید، دوام نمی‌آورد.

ادامه مطلب

محمد محقق به واکنش‌ها پاسخ داد

محمد محقق که به تازگی مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده، به واکنش‌های مختلف در مورد انتصابش پاسخ داد. او گفته که انتصابش به معنی صف آرایی علیه هیچ جریانی نیست و فقط به خاطر ضرورت سیاسی و تقویت صف جمهوریت بوده است.

ادامه مطلب