صالح: وضعیت کابل عادی نیست

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید، به نسبت وضعیت غیرعادی که در شهر کابل جریان دارد، شاید مجبور شویم از راننده‌‌های تاکسی تقاضا کنیم که مسافرهای خود را بررسی بدنی کنند.

ادامه مطلب

زنی به اتهام استفاده از نام امنیت و همکاری با طالبان در کابل بازداشت شد

معاون اول رییس جمهوری می‌گوید که یک زن که با هسته‌های تروریستی گروه طالبان کار می‌کرد و خود را همکار امنیت ملی معرفی کرده بود، با دو تن دیگر در کابل دستگیر شده است.

ادامه مطلب
جلسات شش و نیم؛

رییس جمهور: تصامیم جلسات شش و نیم غیر قابل برگشت باشد

معاون اول ریاست جمهوری در گزارش جلسه هشتاد و چهارم شش صبح گفته است که رییس جمهور غنی در این نشست اشتراک کرده و تاکید نمود که تصامیم این جلسات از دید راهبردی باید غیر قابل برگشت باشد. معاون اول همچنان تصریح کرده که رییس جمهور غنی در برخی بخش‌ها تفویض صلاحیت کرده است.

ادامه مطلب