هیئت مذاکره کننده دولت با معاون دبیرکل ملل متحد دیدار کرد

برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در دیدار با معاون دبیرکل ملل متحد و نماینده ملل متحد برای افغانستان روی چگونگی پیشرفت قابل توجه در روند مذاکرات صلح تبادل نظر کردند

ادامه مطلب