سرقت معاش معلمین پنج مکتب در جوزجان از سوی داعش

داعشیان، ۵ تن بشمول ۳ آموزگار و ۲ معتمد مکاتب این ولسوالی را که حامل انتقال معاشات پنج مکتب این ولسوالی بودند، در مسیرسرک شبرغان- درزاب نخست ازموتر پیاده کرده و پس از لت‌وکوب زیاد، پول نقد آنان نیز گرفته‌اند

ادامه مطلب