وزارت مالیه طا-لبان:

در ۲۰ سال گذشته برای نخستین بار بودجه از منابع داخلی آماده شده است

خبرگزاری دید: وزارت مالیه طا-لبان می‌گویند که بودجه کشور به طور کامل از منابع داخلی آماده شده و برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، بودجه کشور متکی به کمک‌های خارجی نیست.

ادامه مطلب