منازعات سال ۲۰۲۲؛ تایوان، اوکراین و کاهش نفوذ امریکا بر جهان

حمایت از مراقبت‌های بهداشتی، سیستم آموزشی، تامین غذا و سایر خدمات اساسی در افغانستان باید در اولویت دولت بایدن و دولت‌های غربی قرار گیرد حتی اگر این امر مستلزم همکاری سیاستگذاران غربی با وزارتخانه‌های طا-لبان باشد

ادامه مطلب