مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

هنگامی که حقوق یک بخش از جامعه، خواه اقلیت باشد یا نه، نادیده گرفته شود، این کار در را بر روی حق‌تلفی، تبعیض و ستم باز می‌کند. از این رو نباید هیئت دولت در این زمینه کوتاه بیاید و به ستم در حق بخشی از شهروندان افغانستان تن بدهد.

ادامه مطلب