نبرد سایه‌ها؛ جنگ تبلیغاتی در افغانستان داغ می‌شود

خبرپراکنی یا اطلاعات نادرست، تأثیر مستقیم بر میدان جنگ دارد، زیرا از بین‌رفتن روحیه شهروندان و سربازان، تهدید واقعی برای نیروهای امنیتی افغانستان است که تحت شرایط سخت می‌رزمند

ادامه مطلب