نخستین مسلخ معیاری در کشور ساخته می‌شود

کار ساخت نخستین مسلخ معیاری در کشور با هزینه ۶میلیون دالر امریکایی در کابل آغاز شده است

ادامه مطلب