برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک کاری هیئت‌های دولت و طالبان برای بحث روی آجندا

هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان می‌گویند که نخستین نشست کمیته مشترک کاری دو طرف برای بحث روی آجندای مذاکرات صلح برگزار شده است.

ادامه مطلب