نشست استانبول؛ سفیر ترکیه با معین سیاسی وزارت خارجه رایزنی کرد

سفیر ترکیه در کابل جهت آمادگی برای نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا-روند استانبول و نشست صلح افغانستان در ترکیه در دیدار با معین سیاسی وزارت امور خارجه، معلومات ارائه کرد

ادامه مطلب