ارگ: نشست سه جانبه برای حکومت مهم است!

حکومت وحدت ملی از نشست سه جانبه افغانستان، امریکا، و هند استقبال کرده و آن را برای حکومت وحدت ملی و منطقه مهم و موثر خوانده است

ادامه مطلب