برگزاری نخستین نشست سه‌جانبه افغانستان، امریکا و ترکمنستان

وزارت امور خارجه روز گذشته از برگزاری نخستین نشست سهجانبه افغانستان، امریکا و ترکمنستان خبرداده و گفته که این نشست از طریق ویدئو کنفرانس دایر شده است.

ادامه مطلب