بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور در نشست مسئولان سکتور امنیت

وضعیت عمومی امنیتی کشور و همچنان پیشرفت‌ها در روند ادغام پولیس محلی و ارتش منطقه‌ای از سوی مسئولان بلندپایه امنیتی بررسی شد.

ادامه مطلب