امنیت ملی:

آی‌اس‌آی فرماندهان طالبان را به پشاور فراخوانده است

ریاست عمومی امینت ملی می‌گوید که استخبارات پاکستان والیان نام‌نهاد و فرماندهان گروه طالبان را برای راه‌اندازی جنگ بهاری در افغانستان به پشاور فراخوانده است

ادامه مطلب