نماینده ویژه پاکستان امروز کابل می‌آید

محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس هیئتی امروز به کابل سفر می‌کند

ادامه مطلب