نگرانی احزاب پاکستان از ورود «رادیکال»‌ها در سیاست

ظهور گروه‌های رادیکال در سیاست پاکستان که با عاملان تروریستی نیز رابطه داشته‌اند، نگرانی‌ها را در این کشور بیش از پیش افزایش داده است

ادامه مطلب