همکاری بیش از ۵هزار نیروی خیزش مردمی با دولت در فاریاب

نیروهای خیزش مردمی در فاریاب، به قوای پیاده نیروهای دولتی مبدل شده و اکنون در اکثر خطوط نبرد حتا هم‌دوش کوماندو با مخالفان مسلح دولت می‌جنگند

ادامه مطلب