همایون همایون: غنی تکلیف روانی دارد و زورگویی می‌کند

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در واکنش به اخراج وزیر انرژی و آب از دفتر کارش، می‌گوید که آقای غنی برای اجراآت غیر قانونی خود از گارد شخصی استفاده کرده است

ادامه مطلب