همکاری نظامی و اطلاعاتی پاکستان با امریکا به تعلیق درآمد

خرم دستگیرخان وزیردفاع پاکستان از تعلیق همکاری‌های نظامی و استخباراتی این کشور با امریکا خبر داد

ادامه مطلب