بانک جهانی ۸۵ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

هیئت مدیره بانک جهانی دو بستۀ‌ کمک مالی را به ارزش ۸۵ میلیون دالر برای افغانستان تصویب کرد.

ادامه مطلب